Informationen über den Verwalter und die Datenverarbeitung

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Celem jest ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej oraz zwiększenie w tym zakresie praw osób fizycznych. Mając na uwadze szczególną rolę danych osobowych i ich bezpieczeństwa, przekazujemy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

 

Informujemy ponadto, że zmiany w przepisach prawa związane z rozpoczęciem stosowania RODO nie wymagają podejmowania przez Państwa jakichkolwiek dodatkowych działań.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Górzny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „HYDROPRESS” Wojciech Górzny, ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg, NIP 5782167833, REGON 170372942. Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się pisząc na adres: ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg, dzwoniąc pod numer 55 625 51 00 albo wysyłając wiadomość e-mail na adres: elblag@hydropress.pl.

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu realizacji świadczonych przez nas usług, realizacji zawartych umów, wysyłki zamówionych towarów, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności, wystawiania i przechowywania faktur oraz dla celów archiwizacyjnych, ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym dochodzeniu zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.

 

 1. Dane osobowe gromadzimy w formie elektronicznej i papierowej.

 

 1. Przetwarzamy Państwa następujące dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/dostawy, nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, KRS, adres e-mail, numer telefonu, numery rachunków bankowych.

 

 1. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub usunięcia, jak i żądania zaprzestania przetwarzania. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że niektóre żądania mogą uniemożliwić wykonanie usługi.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wykonywania świadczonych przez nas usług, w tym realizacji zawartych umów. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, nie będziemy w stanie wykonać dla Państwa usługi, nie będziemy mogli także wystawić dowodu sprzedaży/wykonania usługi – faktury. Podanie danych osobowych takich jak numer telefonu, adres poczty e-mail jest wymogiem umownym, jednak niezbędnym w celu ustalenia warunków wykonywania usługi.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których te dane są gromadzone oraz do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postepowań podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych, windykacyjnych.

 

 1. Państwa dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie: teleinformatycznym, księgowości, prawnym oraz realizujących dostawę towaru, jak i świadczenie usług. Ponadto, odbiorcami Państwa danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

 1. Informujemy, że bez Państwa zgody, Państwa dane nie zostaną przekazane innym osobom czy podmiotom dla celów marketingowych. Zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane dla własnych celów.

 

 1. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku jednak gdyby taki zamiar powstał, będziemy czynili starania, aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec której Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony. W innym przypadku będziemy mogli przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Państwu informacji o możliwościach uzyskiwania kopii danych lub o miejscu udostępniania danych.

 

W związku ze zmieniającymi się przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do poprawiania i udoskonalania formy i treści powyższych informacji.

 

Niezależne od obowiązujących przepisów prawa, ochrona Państwa prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów, dlatego zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne.

 

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwa na stronie:

 

https://www.uodo.gov.pl/pl/131/224

 

 

Z poważaniem,

Wojciech Górzny

„HYDROPRESS” Wojciech Górzny

whatsapp