Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 
1. DEFINICJE 
1.1. Administrator – Wojciech Górzny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „HYDROPRESS” Wojciech Górzny, ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg, NIP 5782167833, REGON 170372942. Adres do korespondencji: ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg, telefon: 55 625 51 00, adres e-mail: iod@hydropress.pl.
1.2. Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Przetwarzanie - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
1.4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.6. Serwis – strona www prowadzona przez Administratora pod adresem www.hydropress.pl   
1.7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Serwis internetowy www.hydropress.pl, prowadzony przez Wojciecha Górznego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „HYDROPRESS” Wojciech Górzny, troszczy się o poszanowanie prywatności osób odwiedzających jego witrynę. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument, w którym określono zasady przetwarzania zbieranych przez www.hydropress.pl danych oraz ich gromadzenia, dostępu a także sposobu przechowywania informacji wykorzystywanych na urządzeniach Kupującego, stosowanych również za pomocą plików Cookies, w trakcie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
2.2. Poniżej określone zasady pozostają w zgodzie z normami prawnymi obowiązującymi na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).
2.3. Niniejsza polityka prywatności Serwisu ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla odwiedzających Serwis. 
2.4. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Serwisu, w tym składania Zapytań lub Zamówień.
2.5. Dane osobowe Odwiedzającego i Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2.6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 
3.    CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
3.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Odwiedzającego lub Użytkownika Serwisu.
3.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Odwiedzających lub Użytkowników przez Administratora:
3.2.1. świadczenie usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,
3.2.2. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto),
3.2.3. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
3.2.4. przyjmowanie i rozpatrywanie zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
3.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników i Odwiedzających Serwisu:
3.3.1. W przypadku Klienta, który złoży zapytanie dot. oferty Administratora, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przedstawicielowi reprezentującemu Administratora w ramach sieci Oddziałów oraz Biur Handlowych Hydropress. 
3.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników lub Odwiedzających Serwis: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Użytkowników lub Odwiedzających nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika lub Odwiedzającego.
3.5. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę lub podmioty należące do grupy „Hydropress” w Polsce – w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych, w celach przedstawienia oferty handlowej i innych działań marketingowych. 
3.6. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 poz. 243), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę lub będą udostępnione podmiotom należącym do grupy „Hydropress” w Polsce - wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
3.7. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z pracownikiem/konsultantem Usługodawcy lub Administratora są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia pomocy Użytkownikowi.
 
4. PLIKI COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
4.1. Administrator korzysta z plików cookies.
4.2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są do tworzenia statystyk, pozwalają automatycznie rozpoznać adres IP komputera przy następnej wizycie oraz umożliwiają utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika.
4.3. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 4.2., to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Serwisu.
4.4. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.
4.5. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
4.6. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
4.7. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. 
4.8. Usługodawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
4.9. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu w następujących celach:
4.9.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są zalogowani,
4.9.2. zapamiętywania Produktów dodanych do oglądanych przez Użytkownika podczas odwiedzania Serwisu. 
4.9.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy kontaktowych, zapytania o produkt, ankiet.
4.9.4. dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu,
4.9.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu.
4.10. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
4.11. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link)
4.12. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
 
5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
5.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Serwisu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
5.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Użytkownika lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora zgodnie z RODO.
 
6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
6.1. Usługobiorca, Odwiedzający lub Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6.2. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę, Odwiedzającego lub Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, zgoda może być odwołana w każdym czasie.
6.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy, Odwiedzającego lub Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 
7. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Usługodawca oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane przez RODO (odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną), w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
7.2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
7.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związane z ujawnieniem hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
7.4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Serwisu.
7.5. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
7.5.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
7.5.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
7.6. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
7.7. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko przedmiotowego Serwisu.
8.2. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy wskazany we wstępnie niniejszej Polityki. 
8.3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności siły wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Administratora zamieszczanej na stronie Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika). Użytkownicy i Odwiedzający będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, nie zmienia treści umów zawartych przed zmianą Polityki Prywatności. 
whatsapp